Този сайт използва бисквити - Повече Информация. Приемам
Активни Потребители: 6 Гости: 56
Активни регистрирани потребители
73:58:58 - Ahrefs [Bot] [51895]
Тема
1:26:55 - Tbot [Bot] [65]
Потребителски профил
265:17:41 - Bing [Bot] [53100]
Снимка
0:20:59 - Majestic-12 [Bot] [95]
Галерия
1260:03:55 - Semrush [Bot] [750727]
Downloading file
76:18:23 - Google [Bot] [5950]
Тема
Активни анонимни потребители
0:11:55 [0]
Статии
0:02:20 [0]
Тема
0:09:46 [0]
Тема
0:14:48 [0]
Тема
0:05:02 [0]
Тема
0:06:34 [0]
Тема
0:10:02 [0]
Начална страница
0:06:57 [0]
Тема
0:00:00 [0]
Статии
0:03:06 [0]
Тема
0:00:37 [0]
Тема
0:06:42 [0]
Тема
0:12:21 [0]
Тема
0:04:30 [0]
Статии
0:01:10 [0]
Тема
0:04:39 [0]
Тема
0:14:39 [0]
Тема
0:11:49 [0]
Форум
0:04:16 [0]
Тема
0:10:02 [0]
Мнения на потребител
0:11:58 [0]
Тема
0:08:07 [0]
Тема
0:02:40 [0]
Тема
0:09:55 [2]
Начална страница
0:09:15 [0]
Тема
0:13:07 [0]
Тема
0:08:10 [0]
Начална страница
0:05:25 [0]
Тема
0:03:40 [0]
Теми на потребител
0:03:53 [0]
Тема
0:05:42 [0]
Тема
0:11:49 [0]
Тема
0:06:17 [0]
Потребителски профил
0:12:44 [0]
Тема
0:05:48 [0]
Тема
0:02:43 [0]
Тема
0:00:23 [0]
Тема
0:12:49 [0]
Тема
0:11:11 [0]
Тема
0:08:46 [0]
Тема
0:13:30 [0]
Тема
0:01:33 [0]
Тема
0:10:25 [0]
Тема
0:01:38 [0]
Тема
0:11:35 [0]
Тема
0:01:24 [0]
Новина
0:07:45 [0]
Тема
0:01:56 [0]
Тема
0:04:38 [0]
Тема
0:10:02 [0]
Потребителски профил
0:10:48 [0]
Мнения на потребител
0:14:16 [0]
Тема
0:13:53 [0]
Мнения на потребител
0:07:58 [1]
Начална страница
0:01:01 [0]
Разглежда Поверителност
0:03:29 [0]
Тема
От Wishbone
Приета с ПМС № 272 от 3.12.2001 г., обн., ДВ, бр. 106 от 7.12.2001 г., в сила от 7.12.2001 г.

[b]Чл. 1.[/b] С наредбата се определя размерът на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси съгласно приложението.

[b]Чл. 2.[/b] Обезщетение по чл. 1 се дължи от виновните лица при нарушения на чл. 12, ал. 1 , чл. 56 , 58, 60, 62 - 67, 69 и 70 - 76 от Закона за рибарството и аквакултурите, както и във всички случаи на умъртвяване или увреждане на риба и други водни организми, причинени умишлено или по непредпазливост чрез:
1. пускане или изхвърляне в рибностопанските обекти на замърсени или отпадъчни води;
2. използване на отровни, упойващи и взривни вещества, употреба на химически средства за растителна защита и на минерални или органични торове;
3. използване на турбини, улеи, помпи и канали за напояване, които не са снабдени с приспособления, непозволяващи на рибата и другите водни организми да навлизат в тях;
4. неосигуряване на определения минимален воден отток в реките;
5. отклоняване или преграждане на теченията, както и изграждане на водностопански съоръжения, препятстващи естественото възпроизводство на рибните ресурси и техните миграционни пътища без необходимото основание за това;
6. разпространяване на заразни болести в рибностопанските обекти.

[b]ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ[/b]

§ 1. Наредбата се прилага и за висящите производства към датата на влизането й в сила.

§ 2. Наредбата се приема на основание § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите .

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на земеделието и горите.

[b]Приложение към чл. 1[/b]

Размери на обезщетенията за причинени вреди на рибата и другите водни организми по видове за килограм или брой


1.Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta m. fario)кг20бр.3
2.Езерна сьомга (Salmo salar sebago) кг 20 бр.3
3.Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) кг 20 бр.3
4.Сивен (Salvelinus fontinalis) кг 20 бр.3
5.Дунавска пъстърва (Huho huho) кг 20 бр.3
6.Чудски сиг (Coregonus lavaretus) кг 20 бр.3
7.Пелед (Coregonus peled) кг 20 бр.3
8.Липан (Thymallus thymallus) кг 20 бр.3
9.Черна мряна (Barbus meridionalis petenyi) кг 20бр.3
10.Моруна (Huso huso) кг 20 бр.300
11.Шип (Acipenser nudiventris) кг 20 бр.300
12.Немска (атлантическа) есетра (Acipenser sturio)кг 20бр.300
13.Руска есетра (Acipenser gueldenstaedti) кг 20 бр.150
14.Пъструга (Acipenser stellatus) кг 20 бр.150
15.Чига (Acipenser ruthenus) кг 20 бр.80
16.Хайвер от моруна, шип, пъструга, чига, руска и немска есетракг1000--
17.Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa kesleri pontica)кг15кг30
18.Змиорка (Anguilla anguilla) бр. 20 бр.40
19.Бяла риба (сулка) (Stizostedion lucioperca) кг 20 бр.6
20.Сом (Sillurus glanis) кг 20 бр.10
21.Щука (Esox lucius) кг 20 бр.5
22.Михалца (Lota lota) кг 20 бр.5
23.Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) кг10бр.2
24.Шаран (Cyprinus carpio) кг6бр.2
25.Лин (Tinca tinca) кг8бр.2
26.Буфало (Ictiobus spp.) кг6бр.2
27.Бял амур (Ctenopharingodon idella) кг6бр.2
28.Черен амур (Mylopharingodon piceus) кг6бр.2
29.Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) кг5бр.2
30.Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) кг5бр.2
31.Платика (Abramis brama) кг5бр.2
32.Косат (Abramis spp.) кг5бр.2
33.Морунаж (Vimba vimba) кг6бр.2
34.Скобар (Chondrostoma nasus) кг10бр.2
35.Сабица (Pelecus cultratus) кг10бр.2
36.Распер (Aspius aspius) кг10бр.2
37.Бяла мряна (Barbus barbus) кг8бр.2
38.Маришка мряна (Barbus cyclolepis) кг8бр.2
39.Речен кефал (Leuciscus cephalus) кг6бр.2
40.Мъздруга (Leuciscus idus) кг6бр.2
41.Речен костур (Perca fluviatilis) кг5бр.1
42.Червеноперка (Scardinius erythrophthalmus)кг4кг8
43.Бабушка (Rutilus rutilus) кг4кг8
44.Уклей (облез, брияна) (Chalcalburnus chalcoides)кг4кг8
45.Уклейка (Alburnus alburnus) кг4кг8
46.Калкан (Psetta maeoticus) кг30бр.15
47.Писия (Platichthys flesus luscus) кг20бр.5
48.Акула (Squalus acanthias) кг20бр.10
49.Зарган (Belone belone) кг20 бр.5
50.Лаврак (Morone labrax) кг15бр.10
51.Лефер (Pomatomus saltatrix) кг 20бр.10
52.Кефал пелингас (Mugil soiuy) кг10бр.3
53.Морски кефал (Mugil cephalus) кг10бр.3
54.Платерина (Mugil auratus)кг10бр.3
55.Илария (Mugil saliens) кг10бр.3
56.Паламуд (Sarda sarda) кг15бр.8
57.Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) кг10бр.2
58.Барбуня (Mullus barbatus ponticus) кг5бр.1,50
59.Попчета (сем. Gobidae) кг5бр.1,50
60.Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) кг2кг4
61.Цаца (копърка, трицона) (Sprattus sprattus sulinus) кг2кг4
62.Жаби (Rana spp.) бр.1бр.3
63.Речен рак (Astacus astacus) бр.10
64.Езерен рак (Astacus leptodactylus) бр.5бр.10
65.Скарида (Grangon grangon Linne) кг20
66.Рапана (Rapana sp.) кг5кг10
67.Миди речни (Unio spp.) кг5кг10
68.Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) кг5кг10
69.Пясъчни миди (Donax spp.) кг5кг10
70.Пясъчни миди (Venus spp.) кг5кг10
71.Артемии и дафнии (Artemia salina, Daphnia spp.) кг25--
72.Други риби и други водни организми кг20--
Видяна: 1125 Коментари: 0
0
Коментари
WishBone,
До колкото знам ти разбираш от тълкуване на нормативни документи.
Моля те да разтълкуваш следните текстове от “Закона за рибарството и аквакултурите”.
Чл. 35 ал.1 т. 5 забранява РИБОЛОВ с харпун във вътрешните водоеми, -реки, езера, язовири и т.н.
Чл.73 определя наказание в размер от 200 до 1000 лв. за този който ЛОВИ РИБА с харпун./
В “Допълнителните разпоредби” на същия закон има определение само за- “РИБОЛОВ” / е поставянето на разрешени уреди и средства …………./,но там няма определение за израза “ЛОВИ РИБА“
Другото нещо, което не разбирам е това, че в “Наредбата за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси” виновните лица/ харпунджиите/ дължат обезщетения в размер зависещ от уловената от тях количество и вид риба.
Значи ли това, че мога да влизам и да си се къпя в язовира. За всеки случаи ще си нося харпун, а ако ме хванат ще платя по тарифата за причинени вреди а не по определените по чл. 73
Не съм сигурен, но май в сайта стана дума, че има някакъв Проектозакон за Рибарството.
Истина ли е и ? До къде е стигнал? Ще намажем ли?
16:49:51, 19 Ное 2004
Нови Продукти
Epsealon rapid weight (0.7 kg)

Цена: 32.00 Лв.
Spearfishing