Този сайт използва бисквити - Повече Информация. Приемам
Активни Потребители: 6 Гости: 57
Активни регистрирани потребители
0:04:49 - Majestic-12 [Bot] [203]
Тема
94:56:46 - Semrush [Bot] [43635]
Тема
25:06:48 - Google [Bot] [863]
Тема
0:03:49 - Tbot [Bot] [2]
Тема
11:42:52 - Ahrefs [Bot] [2530]
Потребителски профил
15:36:40 - Bing [Bot] [2339]
Тема
Активни анонимни потребители
0:07:52 [1]
Начална страница
0:05:55 [0]
Тема
0:09:53 [0]
Тема
0:01:43 [0]
Снимка
0:06:23 [0]
Статии
0:12:12 [0]
Тема
0:02:07 [0]
Тема
0:01:55 [0]
Тема
0:05:01 [0]
Тема
0:03:32 [0]
Тема
0:04:16 [0]
Статии
0:07:03 [1]
Начална страница
0:14:04 [0]
Тема
0:06:54 [1]
Начална страница
0:07:42 [0]
Тема
0:02:27 [0]
Мнения на потребител
0:10:56 [11]
Тема
0:14:46 [0]
Мнения на потребител
0:00:15 [0]
Тема
0:04:39 [1]
Начална страница
0:11:54 [0]
Тема
0:17:15 [2]
Начална страница
0:08:48 [0]
Тема
0:09:48 [0]
Снимка
0:01:01 [0]
Тема
0:08:01 [0]
Тема
0:06:57 [0]
Тема
0:01:21 [1]
Начална страница
0:00:38 [0]
Тема
0:10:38 [0]
Тема
0:09:32 [0]
Тема
0:12:59 [0]
Тема
0:11:00 [0]
Чат
0:03:20 [0]
Тема
0:08:23 [0]
Тема
0:00:02 [0]
Начална страница
0:13:40 [0]
Тема
0:06:37 [1]
Начална страница
0:13:18 [0]
Тема
0:02:08 [0]
Статии
0:07:04 [0]
Регистрация
0:03:55 [0]
Тема
0:07:07 [0]
Начална страница
0:03:10 [0]
Мнения на потребител
0:07:19 [0]
Снимка
0:13:48 [0]
Тема
0:07:06 [0]
Регистрация
0:08:32 [0]
Статии
0:04:25 [0]
Тема
0:10:47 [0]
Статии
0:05:06 [0]
Потребителски профил
0:13:00 [0]
Статии
0:04:19 [0]
Тема
0:06:15 [0]
Тема
0:09:47 [0]
Начална страница
0:00:00 [0]
Статии
0:11:38 [0]
Разглежда Условия за ползване
Обнародван, ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г.
От Wishbone
[center][b]Глава шеста
ФИНАНСИРАНЕ НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ [/b][/center]

Чл. 53. (1) Средствата за управление и опазване на рибните ресурси се набират от:
1. таксите за издаване на разрешителни за стопански риболов, таксите за регистрация на рибопроизводителите и от таксите за услугите, извършвани от ИАРА, определени с тарифата по чл. 18, ал. 3;
2. таксите за издаване на билети за любителски риболов;
3. 50 на сто от събраните обезщетения в полза на държавата за нанесени вреди на рибата и другите водни организми в обектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и в язовирите - държавна собственост;
4. постъпления от дарения, спонсорство, помощи, целеви постъпления от местни и чуждестранни физически или юридически лица или от международни организации, фондации и програми;
5. субсидии (трансфери) от републиканския бюджет, чрез Министерството на земеделието и горите като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;
6. други постъпления, определени със закон или друг нормативен акт.
(2) Средствата, набрани по реда на ал. 1, се разходват за финансиране дейността на ИАРА за:
1. придобиване и поддържане на дълготрайни материални активи;
2. административни разходи;
3. разселване на генетичен материал в обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 и други рибностопански мероприятия;
4. научно обслужване на рибовъдството и аквакултурите и извършване на научно-приложни изследвания, свързани с изучаването на състоянието на рибните ресурси във водите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2, мерките за тяхното поддържане и обогатяване, определяне на квоти за улов и др.;
5. изпълнение на задължения, произтичащи от двустранни или многостранни международни договори в областта на рибарството и аквакултурите;
6. обучение и квалификация на служителите на ИАРА, реклама, издаване на брошури, плакати, книги, нагледни и учебни помагала и пособия, организиране и провеждане на професионални мероприятия;
7. съвместни дейности с неправителствени организации;
8. съфинансиране, предвидено по международни проекти;
9. мероприятия за борба с болестите по рибите и другите водни организми, за предотвратяване на тяхното разпространение в обекти по чл. 3, ал. 1 и за наблюдение и контрол на здравния статус на обектите за рибовъдство и аквакултури.
[newpage]
[center][b]Глава седма
КОНТРОЛ [/b][/center]

Чл. 54. (1) Контролът върху ползването и опазването на рибните ресурси се упражнява от ИАРА чрез инспектори по риболовен надзор и от Националното управление по горите съгласно чл. 7, ал. 1.
(2) Инспекторите по риболовен надзор контролират:
1. състоянието и поддържането на генофонда от риби и други водни организми;
2. производството, превозването и разселването на генетичен материал;
3. разрешителните за стопански риболов и билетите за любителски риболов;
4. риболовните уреди, оборудването и спомагателните материали и другите технически средства за извършване на стопански и любителски риболов;
5. спазването на режима по ползването на рибните ресурси;
6. търговията с риба, други водни организми и продукти от тях по отношение на произхода и правилата за първата продажба.
(3) Инспекторите по риболовен надзор при изпълнението на служебните си задължения носят униформено облекло със съответните отличителни знаци и служебна карта при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите, и имат право да носят огнестрелно оръжие съобразно разпоредбите на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите.
(4) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури застрахова инспекторите по риболовен надзор със застраховка "Живот и злополука".


Чл. 55. (1) Контролът по чл. 54 се извършва чрез проверки на плавателни и моторни превозни средства, на складове, стопански постройки, хладилни помещения и устройства.
(2) При извършване на проверки на риболовни кораби на вода в акваторията на Черно море контролните органи нямат право да спират съдовете от движение, когато теглените от тях риболовни уреди се намират в работно положение. В тези случаи проверката се извършва в движение чрез качване на контролните органи на борда или след приключване на технологичната операция.
(3) В случаите по ал. 2 капитаните на риболовните кораби са длъжни да уведомят контролния орган за времето на приключване на операцията, без да предприемат никакви действия по промяна на технологичния режим на извършваната риболовна операция, включително и по отстраняване на теглените или прикрепени към борда риболовни уреди, средства и принадлежности.
(4) Плавателните и другите превозни средства на ИАРА, предназначени за осъществяване на проверки, се обозначават и маркират с нейни опознавателни и отличителни знаци.
[newpage]
[center][b]Глава осма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ [/b][/center]

Чл. 56. (1) Който извършва стопански риболов без разрешително, в нарушение на чл. 17, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.


Чл. 57. (1) Който не съхранява разрешителното за стопански риболов на риболовния кораб в нарушение на чл. 18, ал. 4, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 300 лв.


Чл. 58. (1) Който лови риба и/или други водни организми извън водните обекти и зони, посочени в разрешителното за стопански риболов, в нарушение на чл. 18, ал. 6, т. 7, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) Който лови риба и/или други водни организми след изтичане срока на действие на разрешителното за стопански риболов, в нарушение на чл. 18, ал. 6, т. 6, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(3) Когато нарушението по ал. 1 и 2 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.


Чл. 59. Който не води риболовен дневник в нарушение на чл. 19, ал. 1, 3 и 5, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.


Чл. 60. Който предава улов от един кораб на друг, без да го впише в риболовния дневник, в нарушение на чл. 19, ал. 6, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.


Чл. 61. (1) Който не представи за проверка риболовния дневник в нарушение на чл. 19, ал. 7, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(2) Който не предаде на длъжностните лица на ИАРА декларация за произход в нарушение на чл. 20, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.


Чл. 62. (1) Който лови риба и други водни организми в зоната на действие на специализираните обекти за риболов в нарушение на чл. 21, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 800 лв.


Чл. 63. (1) Който промени параметрите и зоната на действие на специализираните обекти за риболов без разрешение на изпълнителния директор на ИАРА в нарушение на чл. 21, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 600 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 400 до 1000 лв.


Чл. 64. Който извършва любителски риболов без билет за любителски риболов в нарушение на чл. 22, ал. 1, се наказва с глоба от 20 до 100 лв.


Чл. 65. Който извършва любителски риболов в нарушение на изискванията по чл. 24, ал. 1, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.


Чл. 66. (1) Който улови и запази риба в количество, надхвърлящо определеното, в нарушение на чл. 24, ал. 2, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Който продава или купува риба в нарушение на чл. 24, ал. 3, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(3) Който извършва любителски риболов в нарушение на чл. 24, ал. 4, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.


Чл. 67. Който извършва любителски риболов извън водните обекти и зони за любителски риболов, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.


Чл. 68. (1) Който развъжда и отглежда риба и други водни организми, без да е регистриран, в нарушение на чл. 25, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.


Чл. 69. Който развъжда и отглежда риба и други водни организми в нарушение на чл. 27, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.


Чл. 70. (1) Който лови риба и други водни организми в период на забраната по чл. 32, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 400 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 800 лв.


Чл. 71. (1) Който пренася, превозва и продава в живо, прясно и охладено състояние риба и други водни организми, в нарушение на чл. 33, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 800 лв.


Чл. 72. Който лови риба в река, когато количеството вода в нея е под минимално допустимото, в нарушение на чл. 34, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.


Чл. 73. (1) Който лови риба и други водни организми със забранени риболовни уреди, средства, принадлежности и приспособления в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 3-5, чл. 36 и 37, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.


Чл. 74. (1) Който лови риба и други водни организми с отровни, упойващи или взривни материали, вещества и средства в нарушение на чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв.


Чл. 75. (1) Който лови риба и други водни организми с размери или тегло под минимално допустимите в нарушение на чл. 38, ал. 1, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 600 до 2000 лв.


Чл. 76. Който лови речни раци в нарушение на чл. 42, се наказва с глоба от 100 до 400 лв.


Чл. 77. (1) Който лови морски бозайници в нарушение на чл. 43, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв, ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.


Чл. 78. (1) Когато нарушението по ал. 1 на чл. 56-77 е извършено повторно в едногодишен срок от влизане на наказателното постановление в сила за същото по вид нарушение, глобата е в двоен размер.
(2) Когато нарушението по чл. 56, 57, 58, 62, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 75 и 77 е извършено повторно от едноличен търговец или юридическо лице в едногодишен срок от влизане на наказателното постановление в сила за същото по вид нарушение, имуществената санкция е в двоен размер.


Чл. 79. (1) В случаите по чл. 58, ал. 1 и чл. 70, 73, 74 и 77 нарушителите се лишават от право да извършват стопански риболов за срок до една година по ред, определен с наредбата по чл. 18, ал. 1.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лицата, които не са зарибили обектите по чл. 3, ал. 1, т. 2 в нарушение на чл. 31.


Чл. 80. Който не монтира и не поддържа бордовото оборудване, свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, в нарушение на чл. 45, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.


Чл. 81. Който съхранява, пренася или монтира риболовни уреди, средства и приспособления, забранени за извършване на риболов, в нарушение на чл. 45, ал. 3, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.


Чл. 82. (1) Който извършва първа продажба извън посочените обекти в нарушение на чл. 46, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 800 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.


Чл. 83. Който не предостави копие от декларацията за произход или ветеринарен сертификат при доставяне на продукция като суровина за преработка, когато тя не е била предмет на първа продажба в обектите по чл. 46, ал. 1, в нарушение на чл. 47, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.


Чл. 84. Който не предостави копие от декларацията за произход и/или ветеринарен сертификат в нарушение на чл. 48, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.


Чл. 85. Който доставя риба или други водни организми в нарушение на чл. 49, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.


Чл. 86. Който превозва риба, други водни организми и продукти от тях без копие от декларацията за произход и/или ветеринарен сертификат в нарушение на чл. 50, се наказва с глоба от 200 до 400 лв.


Чл. 87. Който не представи ветеринарен сертификат и генетичен сертификат при сделки с генетичен материал в нарушение на чл. 51, ал. 2, се наказва с глоба от 400 до 1000 лв.


Чл. 88. Който препятства проверките, извършвани от контролните органи, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.


Чл. 89. Когато нарушението по чл. 86 и 87 е извършено повторно в едногодишен срок от влизане на наказателното постановление в сила за същото по вид нарушение, глобата е в двоен размер.


Чл. 90. (1) В случаите по чл. 56, 58, 60, 62, 70, 73-77, 81 и 86 уловената риба и другите водни организми, както и уредите, средствата и приспособленията, с които те са уловени, се отнемат в полза на държавата.
(2) При установяване на нанесена вреда върху рибните ресурси се дължи обезщетение съгласно наредбата по § 4.


Чл. 91. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от инспекторите по риболовен надзор към ИАРА.
(2) Нарушенията на правилата за извършване на любителски риболов се установяват с актове и от горските и ловните стражари към Националното управление по горите.
(3) Наказателните постановления за нарушения по този закон се издават от министъра на земеделието и горите или от определени от него длъжностни лица.
(4) Не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв., постановено е в полза на държавата отнемане на вещи на стойност до 100 лв. или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност.
(5) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
[newpage]
[center][b]Допълнителни разпоредби [/b][/center]

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Аквакултури" са рибностопанските дейности, свързани с развъждането и отглеждането на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях.
2. "Аклиматизация" е заселване на чужди видове риби и други водни организми с оглед стопанското им използване и обогатяване на биоразнообразието.
3. "Баластриерни водоеми" са изкуствени водоеми, образувани при добива на инертни материали, запълнени с подпочвени или повърхностни води.
4. "Буна" е инженерно съоръжение за защита на морския бряг от абразия (рушене).
5. "Воля" е част от брега и прилежащия му воден участък, в който се извършва морски риболов със заграждащи мрежени уреди или прибиране на уловената в даляна риба.
6. "Въвеждане в действие" е състояние на специализирания обект, при което той е в работно положение, т.е. съответните мрежени уреди са монтирани и се използват по предназначение.
7. "Генофонд" е съвкупността от гените в рибите и другите водни организми, които определят тяхната видова, подвидова, расова и породна принадлежност.
8. "Генетичен материал" са полови продукти, оплоден хайвер, зарибителен материал и разплодници, носещи определени генетични характеристики.
9. "Големи язовири" са язовирите по приложение № 1 към Закона за водите, както и други язовири с площ при максимален обем над 2000 дка, определени от министъра на земеделието и горите.
10. "Далян" е част от брега и прилежащия му воден участък, в който се извършва пасивен морски риболов с мрежен уред, който се монтира на дълбочина 8-12 метра.
11. "Запас" е сумарната численост или общото тегло на всички индивиди от всички възрасти на даден вид риба или други водни организми.
12. "Изкуствен подводен риф" е система от специални конструкции или потопени елементи от бетон и/или други материали, които с формата, разположението и укритията си създават благоприятни условия за опазване и подобряване на биоразнообразието.
13. "Изобата" е линия, която съединява точки с еднаква дълбочина във водните басейни.
14. "Квота" е част от общия допустим улов за даден вид, която се предоставя за изземване от определен запас през една календарна година или през един риболовен сезон.
15. "Косене (търмъчене)" е риболов чрез използване на малоразмерни мрежени уреди или куки, при който с резки движения се улавят или пробождат и закачват отделни екземпляри риби.
16. "Минимален допустим отток в реките" е необходимото водно количество за поддържане на водната екосистема и подхранване на подземните води.
17. "Общ допустим улов" е количество от даден вид, определено като обща квота за улова от този вид за една календарна година.
18. "Отговорен риболов" е система от правила, които регламентират методите и средствата за улов на риба и други водни организми и изискванията за тяхното ползване, с цел запазване на устойчивото им развитие.
19. "Прилов" е случаен или съпътстващ улов, който се появява в подчинени количества към улова на основен вид риба или други водни организми и се отчита в процент към общия улов.
20. "Първа продажба" е продажба на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за пръв път след улова. За първа се счита и продажбата на описаната продукция, която е от внос и се предлага директно на пазара.
21. "Рибарство" е вид дейност на юридически и физически лица, обхващаща стопански и любителски риболов.
22. "Рибна популация" е съвкупност от всички индивиди, които генетично принадлежат към един и същи вид и имат самостоятелно географско разпространение.
23. "Рибни ресурси" са съвкупност от запасите на всички видове риби и други водни организми, свободно обитаващи или развъждани и отглеждани в рибностопански обекти.
24. "Рибностопански дейности" са дейностите, свързани със стопанския риболов, сладководното и морското рибовъдство, преработката и търговията с риба и други водни организми.
25. "Рибовъдство" е дейност за развъждане и отглеждане на риба в естествени и изкуствени водни обекти или в съоръжения, изградени за тази цел.
26. "Риболов" е поставянето на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване.
27. "Риболов-любителски" е улов на риба и други водни организми, извършван от физически лица за развлечение и отдих или със спортно-състезателен характер, организиран по определени за това правила.
28. "Риболов-стопански" е улов на риба и други водни организми, извършван в определените за това обекти с разрешени уреди и средства, с цел продажба на продукцията на пазара и реализиране на доход, независимо от това дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно.
29. "Риболовен кораб" е плавателен съд, който е регистриран по реда на Кодекса на търговското мореплаване и се използва за улов на риба и други водни организми.
30. "Риболовен режим" е съвкупността от нормативни и административни мерки, свързани с условията и реда за управление, ползване и опазване на рибните ресурси при извършване на любителски и стопански риболов.
31. "Риболовни регулации" са мерки за запазване и охрана на новите поколения на рибите и другите водни организми, защита на родителското стадо през размножителния период и охрана на целия запас при намалена численост.
32. "Тоня" е част от брега и прилежащия му воден участък, в който се извършва стопански риболов в река Дунав със заграждащи мрежени уреди.
33. "Устойчиво развитие" е балансирано естествено попълване и възпроизводство на рибните ресурси, върху които риболовните дейности не причиняват снижаване на запасите им.
34. "Хавлия" е мрежена преграда или плет, която перпендикулярно свързва брега с ловното устройство на даляна и служи за насочване на рибните стада към него.
35. "Чепаре" е ръчен уред с въдици, с който се извършва морски риболов от брега или от лодка.


§ 2. Лицата, които отглеждат и ловят риба и други водни организми, не са "предприятие, което произвежда храни" по смисъла на Закона за храните.
[newpage]
[center][b]Преходни и Заключителни разпоредби [/b][/center]

§ 3. В едногодишен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема Националната програма за рибарството и аквакултурите по чл. 4.
§ 4. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси.
§ 5. В тримесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема:
1. наредбите по чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 5;
2. тарифите по чл. 18, ал. 3 и чл. 22, ал. 3.
§ 6. Министърът на земеделието и горите в тримесечен срок от влизането на закона в сила определя с наредби подробни правила за риболов и за въвеждане на мерки за опазване, охрана и контрол върху ползването и възпроизводството на рибните ресурси и търговията с риба и други водни организми.
§ 7. В 5-годишен срок от влизане на закона в сила лицата по чл. 45, ал. 1 закупуват и монтират необходимото бордово оборудване.
§ 8. За срок 5 години от влизането на закона в сила се освобождава от мита и митнически такси вносът на генетичен материал от риби и други водни организми и на риболовни мрежи, уреди, средства и приспособления, които не се произвеждат в страната, по списък, утвърден от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и горите, министъра на икономиката и министъра на финансите.
§ 9. В Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 46, ал. 1, т. 2 думите "промишлен риболов" се заменят със "стопански риболов".
2. В чл. 48, ал. 1, т. 4 след думата "права" се поставя запетая и се добавя "включително правата за извършване на стопански риболов и други рибностопански дейности при условията и по реда на Закона за рибарството и аквакултурите".
§ 10. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г. и бр. 34 от 2001 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 3, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "и раздел за рибарството и аквакултурите".
2. В чл. 12, ал. 1, т. 9 накрая се поставя запетая и се добавя "създаване на ферми за рибовъдство и други аквакултури и закупуване на генетичен фонд от риби и други водни организми".
3. В § 1 от допълнителната разпоредба:
а) в т. 1 след думите "животинска продукция" се добавя "и продукция от риба и други водни организми";
б) в т. 5 след думата "захаропреработвателната" се добавя "рибодобивната, рибопреработвателната".
§ 11. В чл. 60 от Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г. и бр. 20 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Длъжностните лица по ал. 2 изготвят месечни отчети за постъпилите и продадени количества риба, водни организми и продукти от тях въз основа на съставените информационни фишове, които представят на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури."
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 12. Този закон отменя Закона за рибното стопанство (обн., ДВ, бр. 91 от 1982 г.; изм. и доп., бр. 13 от 1997 г., бр. 11 от 1998 г. и бр. 113 от 1999 г.).
§ 13. Подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на отменения Закон за рибното стопанство, се прилагат до издаването на съответните нови подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
§ 14. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на земеделието и горите, а в защитените територии - изключителна държавна собственост - на министъра на околната среда и водите.
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 11 април 2001 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
[newpage]
[center][b]Приложение № 1 към чл. 32, ал. 1 [/b][/center]

Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножение

[b]А. Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби [/b]

1. Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомга от 1 октомври до 31 януари
2. Дунавска пъстърва и липан от 1 януари до 31 март

[b]Б. Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби [/b]

3. Пролетно-лятно размножаващи се риби от 15 април до 31 май
4. Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката от 30 до 60 дни
5. Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката 30 дни
6. Калкан във водите на Черно море - с всякакъв вид риболовни уреди от 45 до 60 дни, считано от 15 април
7. Попчета във водите на Черно море-само с мрежени риболовни уреди от 15 април до 15 май
8. Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия целогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони

[b]В. Други водни организми [/b]

9. Голяма водна жаба (Rana ridibunda) от 1 април до 31 май
10. Езерен рак (Astacus leptodactilus) от 15 октомври до 15 май


[newpage]
[center][b]Приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 [/b][/center]

Списък на минимално допустимите размери за улов на риба и други водни организми
Член единствен. Забраняват се уловът, пренасянето, превозването, продаването и купуването на риба и други водни организми с размери, по-малки от минимално допустимите, наричани маломерни, както следва:

№ Общоприети наименования (на латински) Размери (в см) Тегло (в г)

[b]А. Сладководни риби [/b]

1. Дунавска пъстърва (Huho huho) 65,0 -
2. Сом (Sillurus glanis) 50,0 -
3. Чига (Acipenser ruthenus) 40,0 -
4. Бял толстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) 40,0 -
5. Пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis) 40,0 -
6. Бял амур (Ctenopharingodon idella) 40,0 -
7. Черен амур (Mylopharingodon piceus) 40,0 -
8. Щука (Esox lucius) 40,0 -
9. Бяла риба (сулка) (Stizostedion lucioperca) 40,0 -
10. Шаран (Cyprinus carpio) 35,0 -
11. Буфало (Ictiobus spp.) 30,0 -
12. Платика (Abramis brama) 25,0 -
13. Морунаж (Vimba vimba) 25,0 -
14. Распер (Аspius aspius) 25,0 -
15. Канален (американски) сом (Ictalurus punctatus) 25,0 -
16. Лин (Tinca tinca) 25,0 -
17. Липан (Thymallus thymallus) 25,0 -
18. Бяла мряна (Barbus barbus) 25,0 -
19. Мъздруга (Leuciscus idus) 22,0 -
20. Речен кефал (Leuciscus cephalus) 22,0 -
21. Чудски сиг (Coregonus lavaretus) 22,0 -
22. Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss/ Salmo gairdneri) 22,0 -
23. Косат (Abramis spp.) 20,0 -
24. Пелед (Coregonus peled) 20,0 -
25. Скобар (Chondrostoma nasus) 20,0 -
26. Речна (балканска) пъстърва (Salmo trutta m. fario) 20,0 -
27. Сивен (Salvelinus fontinalis) 20,0 -
28. Сабица (Pelecus cultratus) 20,0 -
29. Уклей (облез, брияна) (Chalcalburnus chalcoides) 20,0 -
30. Бабушка (Rutilus rutilus) 15,0 -
31. Червеноперка (Scardinius erythrophthalmus) 15,0 -
32. Черна мряна-балканска (Barbus meridionalis petenyi) 15,0 -
33. Речен костур (Perca fluviatilis) 12,0 -
34. Уклейка (Alburnus alburnus) 10,0 -

[b]Б. Проходни риби [/b]

35. Моруна (Huso huso) 140,0 -
36. Руска есетра (Acipenser guеldenstaedti) 100,0 -
37. Пъструга (Acipenser stellatus) 90,0 -
38. Змиорка (Anguilla anguilla) 50,0 -
39. Карагьоз, дунавска скумрия (Alosa kesleri pontica) 22,0 -
40. Езерна сьомга (Salmo salar sevago) 30,0 -

[b]В. Морски риби [/b]

41. Акула (Squalus acanthias) 90,0 -
42. Калкан (Psetta maeoticus) 45,0 -
43. Зарган (Belone belone) 35,0 -
44. Кефал пелингас (Mugil soiuy) 30,0 -
45. Паламуд (Sarda sarda) 28,0 -
46. Лаврак (Morone labrax) 28,0 -
47. Платерина (Mugil auratus) 25,0 -
48. Морски кефал (Mugil cephalus) 25,0 -
49. Илария (Mugil saliens) 22,0 -
50. Писия (Platichthys flesus luscus) 20,0 -
51. Барбуня (Mullus barbatus ponticus) 12,0 -
52. Сафрид (Trachurus mediterraneus ponticus) 12,0 -
53. Хамсия (Engraulis encrasicholus ponticus) 8,0 -
54. Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus) 7,0 -

[b]Г. Водни животни [/b]

55. Езерен рак (Astacus leptodactylus) 8,0 -
56. Жаба (Rana spp.) - 30
57. Рапана (Rapana sp.) - 60
58. Миди речни (Unio spp.) 8,0 -
59. Черна морска мида (Mytilus galloprovincialis) 7,0 -
60. Пясъчни миди (Donax spp.) 2,5 -
61. Пясъчни миди (Venus spp.) 2,0
Видяна: 2211 Коментари: 0
0
Коментари
Здравейте това тук значи ли че, "7. Попчета във водите на Черно море-само с мрежени риболовни уреди от 15 април до 15 май " през това време можем да ги стреляме с харпун.Оставам с впечатление че забраната е само за ловене с мрежи.
18:37:57, 19 Апр 2005
Да, можеш да гърмиш спокойно....
19:12:53, 19 Апр 2005
тогава поп4етата са до брега да си хвърлят хаивера и с въдица се хваща повече отколкото с харпун.
09:12:37, 21 Апр 2005
Нови Продукти
TUSA Freedom One Pro Mask

Цена: 0.00 Лв.
Spearfishing